Privacy statement

Alfenaar Accountancy met als bezoekadres Litserstraat 20 te Den Dungen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Alfenaar Accountancy verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. Alfenaar Accountancy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om diensten te leveren

Alfenaar Accountancy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor je belastingaangifte(n)

Geautomatiseerde besluitvorming

Alfenaar Accountancy neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

De regelgeving voor accountants schrijft voor bepaalde stukken een bewaarplicht voor. Voor de accountantspraktijk geldt de bewaarplicht voor dossiers en voor stukken die de organisatie en de kwaliteitsbeheersing van de accountantspraktijk betreffen. De termijn voor deze bewaarplicht is minimaal zeven jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Alfenaar Accountancy verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Alfenaar Accountancy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Alfenaar Accountancy gebruikt enkel cookies die gegenereerd worden door het CMS-systeem en maakt geen gebruik van bijvoorbeeld Google Analytics of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Alfenaar Accountancy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens indienen. Zie contactgegevens.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Alfenaar Accountancy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?

Alfenaar Accountancy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

 

Contactgegevens

Alfenaar Accountancy

Mevrouw Heeren – Alfenaar RA

 

Bezoekadres:                                                Correspondentie:

Litserstaart 20                                               Postbus 25

5275 BV  Den Dungen                                  5258 ZG  Berlicum

Mobiel: 06-27495607